Mert nem olyan főpapunk van aki nem tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan aki hozzánk hasonlóan kisértést szenvedett mindenben kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk amikor segítségre van szükségünk.”


Kegyelem Néktek és békesség Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól

Ámen.


Lekció: Máté 12, 22-37


Akkor odavittek hozzá egy vak és néma megszállottat, és ő meggyógyította, úgyhogy a néma beszélt és látott. 

Az egész sokaság elcsodálkozott ezen, és ezt mondta: "Csak nem ez a Dávid Fia?" 

A farizeusok azonban, amikor ezt meghallották, kijelentették: "Ez nem űzheti ki az ördögöket másként, csak Belzebubnak, az ördögök fejedelmének a segítségével." 

Ő pedig, ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik: "Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és egyetlen város vagy ház sem maradhat fenn, amely meghasonlik önmagával. Ha pedig a Sátán a Sátánt űzi ki, meghasonlott önmagával, és akkor hogyan maradhat fenn az országa? És ha én Belzebubbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki? Ezért ők lesznek a ti bíráitok! Ha viszont én Isten Lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. 

Vagy hogyan mehetne be valaki egy erős ember házába, és hogyan rabolhatná el annak javait, ha előbb meg nem kötözi azt az erős embert? Akkor azonban kirabolhatja a házát. 

Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem velem gyűjt, tékozol." 

"Ezért mondom nektek: minden bűn és káromlás meg fog bocsáttatni az embereknek, de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg.  Még ha valaki az Emberfia ellen szól, annak is megbocsáttatik, de aki a Szentlélek ellen szól, annak nem bocsáttatik meg sem ebben a világban, sem az eljövendőben." 

"Ha jó a fa, jó a gyümölcse is, ha rossz a fa, rossz a gyümölcse is. Mert gyümölcséről lehet megismerni a fát. Viperák fajzata! Hogyan szólhatnátok jót gonosz létetekre? Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. A jó ember jó kincséből hoz elő jót, a gonosz ember gonosz kincséből hoz elő gonoszt. De mondom nektek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján:  mert szavaid alapján mentenek fel, és szavaid alapján marasztalnak el téged." 


Textus:Lekció: 1 János 2, 18-25


Gyermekeim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy sok Antikrisztus jön, most meg is jelent; mégpedig sok Antikrisztus jelent meg: ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra.  Közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók; mert ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna közöttünk. De nyilvánvalóvá kellett lenni, hogy nem mind közülünk valók. Nektek pedig kenetetek van a Szenttől, és ezt tudjátok is mindnyájan. Nem azért írtam nektek, mintha nem tudnátok az igazságot, hanem azért, mert tudjátok az igazságot, és azt, hogy semmiféle hazugság sem származhat az igazságból. Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az Antikrisztus, mert tagadja az Atyát és a Fiút. Aki tagadja a Fiút, azé nem lehet az Atya sem. Aki vallja a Fiút, azé az Atya is. Amit tehát ti kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek! Ha megmarad bennetek az, amit kezdettől fogva hallottatok, akkor megmaradtok ti is a Fiúban és az Atyában. Az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet


Prédikáció


Kedves Testvérek!


Olyan részéhez értünk a Máté evangéliumának, amit nem egyszerű megérteni, magyarázni, alkalmazni, de nem szabad kihagyni sem. Súlyos igék találhatók ebben a szakaszban, nehéz belőle elsőre az evangélium örömhírét hallani, de ha világosságot kapunk, akkor vigasztalást és erőt meríthetünk belőle.

János első levelében éppen egy ilyen biztatást hallottunk, és ennek fényében nézzük meg a Máté 12-ből felolvasott részt.


Odavisznek Jézushoz egy vak és néma megszállottat. Ő pedig meggyógyítja.

Nem a gyógyítás módját, hanem a hatását mondja el az evangélista.


Egyre többen, teszik fel a kérdést körülötte: Csak nem ez a Dávid fia? Ha Ő, Jézus az, Ő a messiás, akkor elérkezett az Isten országa!


Ez az, amit nem tudnak annyiban hagyni a vallási vezetők, Ekkorra már annyi minden történt Jézus által, hogy azt már nem lehet letagadni. Nagyon kemények a tények, azt bizonyítják, hogy Ő már egészen más, mint amit gondoltak róla eddig a vallásos kortársak, sőt még a farizeusok által elismert hivatásos ördögűzők is akik gyakorolták a hivatásukat


Félelmetes volt a Jézus irányába megmutatkozó gyűlölködés és irigység. Valamit nem tudnak, amit Jézus tud. Az emberek hajlamosak az irigységre, de a vallásos irigység mindent felül tud múlni.

Látják, hogy sorban cselekszi a messiási jeleket, ahogy ezt megüzente Keresztelő Jánosnak, akinek ugyanaz a dilemmája, mint Jézus környezetének.

Jézus üzeni: „Mondjátok meg Jánosnak: a vakok látnak, a bénák járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel és a szegényeknek az evangélium hirdettetik”.


A farizeusok jól tudják, hogy ezek messiási jelek, ismerik az írásokat, melyekben mindezek sorban le vannak írva. Az írás emberei értették ezeket a jeleket, ennek ellenére mindent elkövettek, hogy Jézust teljesen lejárassák. Azt híresztelték, hogy falánk és részeges, vámszedők és bűnösök barátja. Az ördögök barátja, Belzebubbal, az ördögök fejedelmével űzi ki a gonoszt.


Jézus rámutat az érvelés képtelenségére: a Sátánt nem lehet a Sátánnal kiűzni , mert akkor meghasonlott önmagával, erejét veszti és vége az uralmának . De rámutat itt az isten népe között tevékenykedő zsidó ördögűzőkre is: Ha én az ördöggel űzöm ki az ördögöt, azok mivel?

Mit fognak majd szólni nektek a fiaitok, amikor ilyen vádakat mondotok! Ellenben ha mindez isten lelke által történik, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa.


Amit Jézus tesz az az erőnek a megmutatása, annak az erőnek, amely az Isten országának az elérkezését jelenti. Ő pedig azért jött, hogy leszámoljon a gonosszal, annak uralmával a világban. Károli így fordítja: Kétség nélkül elérkezett az Isten országa.

Ezt kell felismerni a földi Jézusban az isten felkentjét, az Ő istenfiúságának a jeleit.

Ebben a felismerésben nincs kompromisszum! Aki nincs velem az ellenem van!


Valóban nehézséget okozott a földi Jézus alakjának a feldolgozása.

Adva voltak a messiási próféciák, az általa cselekedett messiási jelek, és ugyanakkor Ő az a bizonyos názáreti ácsmester. Voltak, akik megbotránkoztak ezen, és lehetetlennek tartották, hogy a názáreti ácsmester lenne a messiás.

Az írás emberei jobban és világosabban értették ezeket, a jeleket. Mégis inkább azt állították, hogy Jézus az ördöggel cimborál. Amit nem lehetett letagadni – a gyógyításokat - azt szellemi erőnek nyilvánították. De akkor nevezzük Őt ördögnek!


Súlyos válasza Jézusnak: az a lélek aki ezt mondatja veletek az maga az antilélek ez a Belzebub szellemének a munkája.


Az megbocsátható, hogy sokan nem tudták Jézust elfogadni,

De amikor a nép, aki még nemrég pálmaágakat terített elé, feszítsd meg-et kiált és csúfolódik a keresztfa alatt, akkor mit mond Jézus? Bocsáss meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekesznek.

Hiszen ezért jött Jézus, ez az Isten országának az evangéliuma!

Aki kétséget támaszt, hogy mindez nem igaz, sőt egyenesen démoni eredetű, amit Jézus csinál,

az az anti-lélek, az Antikrisztus . János világosan mondja: Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus?!


Mi jellemző a Belzebubra kezdettől fogva? Emberölő volt kezdettől fogva, hazugság atyja, mint ordító oroszlán széjjeljár, keresve kit elnyeljen, betegít, és nem gyógyít, uralkodni akar mindenáron.

Mindaz, ami egybe tartozik, emberi-társadalmi egységek, szétveri, és egészen pontosan tudja, hol van a kulcsa Isten országának, a Jézus Krisztusban való hitnek. A Keresztnél!

Mindenben utánozni akarja Krisztust, a maga hatalmát szeretné kiterjeszteni az egész világra.

De nem hal meg a világért!


A jelenések könyvében sokszor szokták idézni, a fenevad alakjában találkozunk vele. Van egy ilyen vers, hogy az egyik feje ennek a fenevadnak halálosan megsebesült, de halálos sebe meggyógyul. Az egész föld csodálja a fenevadat.


Ez az antikrisztusi szellem: hogy nincs szükség a Krisztus válsághalálára. Felesleges dolog annak az erejében bízni, minden megoldható, még a halálos seb is. Megrendíteni, kétséget támasztani: ez a célja!


Miért kell ezt nekünk érteni? Azért, hogy felvérteződjünk ellene.

Jézus világossá teszi, ahol Ő van ott nincs helye belzebubi lelkületnek, nincs helye az ő csapatának.

Bár úgy tűnik, hogy ebben a világban egyre inkább hatalmat szerez, de ugyanakkor le is lepleződik, mert nem tud mást csak rombolni és pusztítani. Ez az Ő csapdája: mégsem ravasz, hiszen önmaga marad.

És ez a dolga a keresztyéneknek ebben a világban, megítélni a lelkeket, a szellemeket!

A keresztyén gyülekezetnek a dolga, hogy kimondja mi az antikrisztusi, Krisztusra nézve, hozzá mérve? Milyen szellemi és lelki hatásokkal van dolgunk? Mi az antikrisztusi, attól távol tartani magunkat!

Az a mi reménységünk: hogy amikor Krisztus visszajön, amikor az uralma véglegessé válik, akkor az Antikrisztusnak semmiféle hatalma nem marad, pusztán ítélet a számára.

Isten országának teljességét várjuk, ez lesz a gonosz végső veresége.

Nincs bocsánat a gonosznak, aki kezdettől fogva a halál erőivel dolgozott az élet ellen. Ő az ős ellenség.

És itt kell igazán megszólalni az evangéliumnak, hogy nem az ember ez Isten ellensége!

Annak nincs bocsánat. aki a tékozló fiút elcsábította az atyai háztól, aki azt mondta, hogy ez nem jó, ez ellened van! Vagy gondoljunk a teremtés történetre: hazudik neked, becsap Téged, ez az út nem vezet sehova, ez nem az, amire te vágysz!

Aki megcsúfolja az Isten jóságát, kegyelmét, mert rossznak mutatja azt, ami jó, és jónak láttatja azt, ami rossz, neki nincs bocsánat!

Az áldozatainak annál inkább! Ez a nagy evangélium, ami a keresztyének hite, tudása és harci üzenete is egyben! Isten országa erői áradnak ott ahol hisznek az Úr Jézus krisztusban.


Jó viszont arra figyelnünk, hogy hogyan zúdul ránk egy ilyen démoni tartalmakat hordozó kommunikáció, belerejtve egy információs áradatba, és Jézus erre figyelmeztet, amikor azt mondja, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján. Gondoljuk csak végig azt, ami a haszontalan beszédeket illeti! Sokszor észre sem vesszük, hogy milyen szavakat kezdünk használni, nem érzékeljük a valódi tartalmukat. De azok működnek szépen és viszik tovább azt, amit mi nem is akartunk esetleg mondani. És talán itt van a legnagyobb veszély, áradnak felénk az összemosás szavai, a felcserélhetőség szavai, a súlytalanná vált szavak, mondhatni, hogy ezeken keresztül szellemi légiók érkeznek hozzánk, káromlást szólnak és pusztítanak.

Ott ahol Krisztus Úr voltát komolyan veszik, ott ez rögtön lelepleződik


Térjünk vissza a gondolatra: amikor Isten beszéde - más fajta szavak, másfajta üzenetek - kerül az élet középpontjába, akkor ott van a lehetőség, hogy kipucoljuk ezeket, a tisztátalanságokat magunkból, a beszédünkből, a környezetünkből, szívünkből, lelkünkből.

Azt kell tisztán látni, milyen kommunikációban vegyünk részt! Egy Krisztussal való kommunikációs mezőben vagyunk tulajdonképpen, vagy a légió által áradó szennyáradatban!?


Böjti idő kezdetén jó erre gondolni. Jézus mondja, hogy ez a fajta tisztátalanság nem megy ki, csak imádság és böjtölés által. Akkor viszont kimegy! Az erőset egy még erősebb legyőzi.

Mert mellé áll Jézus annak az embernek, aki szabadulni szeretne. És meggyógyítja azokat szavaival, szent lelkével, erejével, akik vakok és némák lettek a Jézus Krisztus igazságára.

Mint mond tehát János levelében befejezésül? Aki vallja a fiút azé az atya is. Nem vet ki senkit, senki nem megy el tőle bocsánat nélkül üres kézzel!


Legyen érte dicsőség az Ő nevének!


Ámen


Nagy Péter lelkész 2008. február 10-én elmondott beszéde.